1. Suunnan ja tavoitteiden määrittely

Kun kehittämistarpeet ja tavoitteet ovat selvillä, työhön voidaan tarttua pitkäjänteisesti ja on helpompi päättää, mihin keskittyä. Tätä vaihetta ei kannata ohittaa!

Kaavio, jossa kuvattuna työn edistämisen ja koordinoinnin vaiheet. Vahvistettuna vaihe 1: suunnan ja tavoitteiden määrittely.

Selvitä nykytila ja kehittämistarpeet

Selvitä, mitä tarpeita teillä on esimerkiksi palvelujen kehittämisessä, asiakaspalvelussa ja
-viestinnässä tai sidosryhmäyhteistyössä. Ehkäpä niihin voisi vastata selkeään ja saavutettavaan kieleen keskittymällä?

Samalla kartutat omaa ymmärrystäsi asiakkaistanne. Tarvitset sitä, kun tuet ihmisiä arjen viestimisessä.

Keskustele avainhenkilöiden kanssa ja tutustu aineistoihin

  • Ketkä ovat meille tärkeimpiä asiakkaita nyt, entä tulevaisuudessa? Mitä he meiltä odottavat?
  • Missä olemme erityisen hyviä? Miten helpotamme asiakkaiden tai sidosryhmien elämää tai toimintaa?
  • Mitä haasteita meillä on nyt asiakaspalvelussa? Mikä kuormittaa nyt?
  • Missä tilanteissa asiakkaille on erityisen tärkeää ymmärtää, mitä viestimme?
  • Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteemme lähivuosina toisaalta asiakaspalvelussa ja toisaalta sidosryhmäyhteistyössä; mihin keskitymme ja miksi?

Voit tutustua lisäksi strategiaan, toimintasuunnitelmiin, viestintäsuunnitelmiin tai muihin toimintaanne ohjaaviin dokumentteihin.

Kirjaa havaintosi muistiin työpohjaan. Voit pohtia työpohjan avulla myös sitä, mikä selkeän kielen rooli voisi olla.

Vinkki

Panosta tähän! Saat siitä apua ja perusteluja myös jatkoon, kun käyt keskusteluja esimerkiksi resursseista. Parhaimmillaan johto ja palvelujen kehittäjät oivaltavat jo näissä keskusteluissa, että selkeä ja saavutettava kieli on tärkeää ja miksi siihen kannattaa varata aikaa ja rahaa.

Määrittele tavoitteet selkeän kielen edistämiseen

Pohdi keskustelujen jälkeen ensinnäkin sitä, millä saavutettavan kielen kypsyystasolla olette nyt ja mille tasolle haluatte edetä. Käytä apuna seuraavia kysymyksiä:

  • Millä tasolla olette nyt ja missä se näkyy?
  • Mille tasolle haluatte edetä?

Apunasi on kypsyystasojen kuvaus tässä oppaassa.

Kiteytä myös konkreettiset kehittämistavoitteet, joita organisaatiossasi tulee tehdä selkeän ja saavutettavan kielen edistämiseksi.

Pohdi tavoitteita yhdessä muiden saavutettavuustyössä mukana olevien ja viestinnän kehittäjien kanssa. Pohtikaa, mitkä tavoitteet ja toimet hyödyttäisivät työpaikkaanne eniten.

Jos mahdollista, ota myös työntekijöitä mukaan eri yksiköistä – ihmiset innostuvat, kun he pääsevät määrittelemään tavoitteita yhdessä, ja saat heiltä tärkeää tietoa arjen haasteista.

Käytä apuna työpohjaa.

Vinkki

  • Toimien ei tarvitse olla isoja kehittämishankkeita, ja ne voi ottaa osaksi esimerkiksi muita verkkosivuhankkeita.
  • Pidä tavoitteita laatiessasi mielessä, mitä muita tavoitteita toimintasuunnitelmiin on kirjattu samalle ajanjaksolle.