Yksinkertaiset lauseet ja ilmaukset

Käytä yksinkertaisia lauserakenteita.
Käytä yksinkertaisia ja tuttuja sanoja.
Huolehdi tekstin sisäisestä logiikasta.
Varmista, että linkit ovat selkeitä.

Käytä yksinkertaisia lauserakenteita

Aloita tärkeimmästä: kerro ensin pääasia, sitten vähemmän tärkeät asiat. Ilmaise yhdessä lauseessa vain yksi tärkeä asia.

Kirjoita lyhyitä lauseita ja virkkeitä, ja suosi arkikielessä tavallisia kielen rakenteita. Kerro, kuka tekee ja mitä hän tekee. Muodosta täydellisiä lauseita, ja käytä sekä pää- että sivulauseita. 

Vältä ympäripyöreyttä ja epäinformatiivisia lauseita. Suosi aktiivimuotoisia verbejä ja ohjaa toimintaan selkeillä verbeillä (esim. siirry, käytä, täytä, hae, kirjoita…). Silloin ohjeet erottuvat ympäröivästä tekstistä.

Esimerkki

Näin: Toimita liitteet viimeistään 31.12.2021.
Ei näin: Liitteet toimitetaan viimeistään 31.12.2021.

Vältä hankalia rakenteita, jollaisia ovat esimerkiksi pitkät määriteketjut, lauseenvastikkeet, kiilalauseet ja substantiivityyli. Löydät niistä valaisevia esimerkkejä eOppivan verkkokurssista.

Vältä myös kaksoiskieltoja. Niiden tulkinta vaatii aivoilta enemmän ponnisteluja kuin myöntölauseiden lukeminen.

Esimerkkejä

Näin: Kaikki kuukauden aikana maksetut tulot pienentävät tuen määrää.
Ei näin: Kaikki kuukauden aikana maksetut tulot vaikuttavat tuen määrään sitä pienentäen.

Näin: Anna ensin tieto Y.
Ei näin: Tietoa X ei voi antaa, koska tietoa Y ei ole annettu.

Käytä yksinkertaisia ja tuttuja sanoja

Käytä yleiskielisiä sanoja, jotka ovat lukijalle tuttuja ja tavallisia. Pyri ilmaisemaan asia mahdollisimman yksinkertaisesti sekä muuten kuin termejä käyttämällä.

Jos vaikeaa termiä tai käsitettä ei voi välttää, se kannattaa se­lit­tää heti. Selityksen voi lisätä esimerkiksi eli-sanan avulla tai erillisessä virkkeessä.

Esimerkkejä

Näin: Jos olet työsuhteessa ja saat palkkaa…
Ei näin: Jos olet palkansaaja…

Näin: Sairaudelle ei ole vielä yleisiä hoitosuosituksia.
Ei näin: Sairaudelle ei ole vielä käypä hoito -suositusta.
(Tämän esimerkin kohdalla voi ylipäätään miettiä, onko asia olennainen lukijalle vai vain viranomaisille.)

Myös ly­hen­teet kan­nat­taa kirjoittaa auki silloin kun nii­tä käy­te­tään teks­tis­sä en­sim­mäi­sen ker­ran. 

Esimerkki

Näin: Ota yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon.
Ei näin: Ota yhteyttä TE-toimistoon.

Laissa tai viranomaisten välisessä viestinnässä käytetyt hankalat ilmaukset kiertävät helposti tekstistä toiseen. Älä kuitenkaan toista lakitekstin ilmauksia sellaisenaan, vaan pysähdy miettimään, mitä tietoa lukija oikeasti tarvitsee, ja muotoile asia uudelleen lukijalle konkreettisemmin tai täsmällisemmin.

Esimerkki

Näin: Joitakin etuuksia ei voi maksaa tuen kanssa samaan aikaan.
Ei näin: Tuelle on estäviä etuuksia.

Näin: Pyydä apua omasta terveyskeskuksesta.
Ei näin: Pyydä apua oman kuntasi terveyspalveluista.

Huolehdi tekstin sisäisestä logiikasta

Tarkista, että lauseet liittyvät luonnollisella tavalla toisiinsa. Varmista, että viittaukset jo aiemmin mainittuihin asioihin ovat yksiselitteisiä. Voit käyttää myös toistoa, jos se lisää tekstin ymmärrettävyyttä.

Käytä tekstissä sanoja, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään, miten tekstissä mainitut asiat liittyvät toisiinsa. Näin lukijan ei tarvitse arvailla, onko mainittu asia toisen asian syy, ehto, vaihtoehto tai vastakohta.

Tarkista, miten kuljetat tietoa tekstissäsi. Lukijan on useimmiten helpointa seurata tekstiä, kun sijoitat tutun asian virkkeen alkuun ja uuden asian virkkeen loppuun. Uutta tietoa on helpompi ottaa vastaan, kun uusi asia kytketään tuttuun.

Varmista, että linkit ovat selkeitä

Mieti, mikä on sisältösi tärkein tehtävä ja minne haluat ohjata lukijaa. Linkitä toisiin sisältöihin vain silloin, kun se aidosti hyödyttää käyttäjää. Pohdi jokaisen sisällön yhteydessä käyttäjän polkua ja sitä, minne haluat hänet ohjata.

Lukijan katse ja huomio kiinnittyvät helposti linkkeihin, joten harkitse tarkkaan, milloin sijoitat linkkejä lauseen tai kappaleen sisään. Linkit kannattaa pääosin sijoittaa ajatuksellisten kokonaisuuksien ja tekstikappaleiden loppuun tai jopa koko tekstin päätteeksi. Näin lukija voi rauhassa ensin keskittyä tekstin ymmärtämiseen ja sen jälkeen erikseen lisätiedon lähteisiin, eikä hänen tarvitse käsitellä molempia samaan aikaan.

Kirjoita linkille kuvaava linkkiteksti. Lukijan pitää ymmärtää mihin ja miksi linkki hänet ohjaa. Linkkitekstin tulee kuvata linkin kohde niin tarkasti, että sen ymmärtää, vaikka ympärillä oleva teksti jättäisi lukematta.

Älä käytä linkkiteksteissä pelkkiä verkko-osoitteita (www.jokuosoite.xx) tai liian lyhyitä ja epämääräisiä linkkitekstejä (lue lisää, täältä, tästä, paina tästä).

Pelkkä kohdesivun otsikko ei myöskään ole välttämättä paras linkkiteksti. Huolehdi, että linkkitekstissä ja kohdesivun otsikossa on kuitenkin jotain samaa, jotta kävijä tietää tulleensa oikealle sivulle.

Ruudunlukuohjelmien käyttäjät voivat selailla sivua linkistä toiseen liikkumalla tai listaamalla kaikki sivun linkit erilliseen linkkilistaukseen. Huolehdi siis, että sivun linkit erottuvat toisistaan. Varmista myös, että jokaisen linkin kohde on helppo ymmärtää, vaikka ei tietäisi, missä kohdassa tekstiä linkki on esiintynyt.

Esimerkki

Saat lisätietoa esimerkiksi Verohallinnon Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus -sivulta.

Yrittäjien neuvontapuhelin auttaa, kun haluat kysyä hinnoittelusta.

Katso video aiheesta X, pituus X min, tekstitetty (YouTube)

Vinkki

Kokoa oman verkkopalvelusi linkityskäytännöt ja esimerkit omaan ohjeistukseen. Näin sisällöntuottajilla on käytössä omaa työtä helpottavia konkreettisia esimerkkejä ja malleja.